Publications

Housing Price Index Methodology

Authors: Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар

Source: Economic Research Institute

Language:

Keywords: Орон сууцны үнийн индекс, хедоник үнийн индекс, бүлэглэх арга, хугацааны дами хувьсагчийн арга, онцлог шинжийн үнийн арга

Date: 2014-02-01

Энэ судалгаагаар бид орон сууцны үнийн индекс тооцох онол, аргазүйн асуудлыг дэлгэрэнгүй авч үзнэ. Эхлээд бид орон сууцны үнийн индекс тооцох хэрэгцээ, ач холбогдлыг хэлэлцэх бөгөөд дараа нь орон сууцны үнийн индекс тооцох түгээмэл хандлагуудыг тоймлоно. Эдгээр аргаас өргөн хэрэглэгддэг хоёр арга болох бүлэглэх бахедоник регрессийн аргуудын онцлог, тооцоололд тулгарах бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх боломжийн талаар дэлгэрэнгүй судална. Эцэст нь орон сууцны үнийн индекс тооцох бүлэглэх болон хедоник регрессийн хандлагуудыг хийсвэр жишээн дээр симуляцхийж, тайлбарлана.

Хуваалцах: Share Twitt Share