Finished Studies

Financial Instruments for Hedging Against Exchange Rate Risk

Authors: Economics and Research Institute

Source: Economic Research Institute

Language: Mongolian

Keywords: Black-Scholes -н загвар, опцион гэрээ, гадаад өр

Date: 2013-08-01

Гадаад өрийн хүүгийн төлбөрт валютын ханшийн хэлбэлзэл хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Ханшийн хэлбэлзэл нь Засгийн газарт тодорхой бус байдлыг бий болгодог учраас эрсдэлээс хамгаалах хэрэгслийг санал болгосон. Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хэрэгслийн үнийг тооцох аргуудаас Блэк-Скоулс (Black-Scholes) –ын аргыг сонгон авч тодорхой жишээн дээр тайлбарласан.

Хуваалцах: Share Twitt Share