Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Боловсролын салбарын тойм судалгаа

Зохиогч: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Түлхүүр үгс: Боловсролын салбар, Ерөнхий боловсролын санхүүжилт, Орон нутгийн хөгжлийн сан

Огноо: 2014-02-01

Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд сүүлийн жилүүдэд боловсролын салбарт тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндсөн. Судалгааны аргачлал, арга зүйн хувьд судалгааны баг боловсролын салбарын зардлын тоон мэдээллийн шинжилгээ, сонгосон ЕБС–ууд дээр хийсэн кейс судалгаа, орон нутгийн боловсролын салбарын төсөвлөлтийн үйл явцад оролцох  иргэдийн оролцооны талаар холбогдох мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлага, хоёрдогч эх үүсвэр буюу бичиг баримт судлалын зэрэг аргуудыг ашигласан.

 

Хуваалцах: Share Twitt Share