Finished researches

Төсвийн ил тод байдал, иргэдийн оролцоог дээшлүүлэх хөшүүрэг, арга зам

Authors: Economics and Research Institute

Source: Economic Research Institute

Keywords:

Date: 2014-06-01

Энэхүү судалгаагаар улсын болон орон нутгийн төсвийн ил тод байдал ямар түвшинд байгаа, түүний зарцуулалтын талаарх шийдвэр гаргалтад иргэд, аж ахуйн нэгжийн оролцоог хэр хангасныг авч үзсэн. Тус үнэлгээг олон улсын болон дотоодын байгууллагуудын судалгааны тайлан, тухайн чиглэлээр ажилладаг иргэний нийгмийн байгууллагууд болон судлаачдын төлөөлөл, төрийн албан хаагчидтай хийсэн ярилцлага, татвар төлөгч томоохон аж ахуйн нэгжүүдээс авсан асуулга судалгааны үр дүнд үндэслэн хийсэн.

Хуваалцах: Share Twitt Share