Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Монголын дундаж давхаргын судалгаа

Зохиогч: Загдбазарын Манлайбаатар, Батсуурийн Цэндсүрэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Монгол

Түлхүүр үгс: дундаж давхарга, Монгол Улс, өрхийн орлого

Огноо: 2016-12-01

Энэхүү судалгаагаар 2002-2014 онд Монголын дундаж давхаргын хэмжээ хэрхэн өөрчлөгдсөнийг өрхийн орлогод үндэслэсэн тодорхойлолтууд ашиглан хэмжихийг оролдов. Улмаар дундаж орлоготой өрхийн хэв шинжийг бага болон өндөр орлоготой өрхүүдтэй харьцуулан тодорхойлсон. Бид шинжилгээндээ Үндэсний статистикийн хорооны гүйцэтгэдэг Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2002-2003, 2007-2008, 2014 оны анхдагч тоон өгөгдлийг ашиглав.

Хуваалцах: Share Twitt Share