Гүйцэтгэсэн судалгааны ажлууд

Уул уурхайн олборлолтын нийгмийн лиценз /Эхний хувилбар/

Зохиогч: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэвлэн нийтэлсэн: Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Хэл: Англи

Түлхүүр үгс:

Огноо: 2021-04-22

Монгол Улсад уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх нийгмийн лиценз авах нь салбарын хамгийн чухал асуудлын нэг болж байна. Засгийн газар болон бусад зохицуулах агентлагуудаас уурхай ашиглах хууль ёсны дагуу шаардагдах лицензийг авахаас гадна сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд тус улсад уул уурхайн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нийгмийн тусгай зөвшөөрөл улам бүр нэмэгдэж байна. Энэ хандлага дэлхийн түвшинд ч ажиглагдаж байна.
Нийгмийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн талаар нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн тодорхойлолт байдаггүй. Нийгмийн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл гэдэг нь өргөн утгаараа тухайн компани эсвэл салбарын бизнесийн стандарт үйл ажиллагаа, үйл ажиллагааны журмыг ажилтнууд, оролцогч талууд, олон нийт байнга хүлээн зөвшөөрч байгааг хэлнэ. Нийгмийн лиценз гэдэг нь албан ёсны гэрээ, баримт бичигт хамаарахгүй харин байгууллага, төслийн бодит эсвэл одоогийн итгэл үнэмшил, найдвартай байдал, хүлээн зөвшөөрөлтийг хэлнэ. Компанийн үйл ажиллагаа нь үйл ажиллагаа явуулж буй хамт олон болон бусад оролцогч талуудад итгэх итгэлийг бий болгодог тул үйл ажиллагаа явуулах нийгмийн лицензийг удаан хугацаанд бий болгож, удаан хадгалж байдаг. Энэхүү үзэл баримтлал нь "компанийн нийгмийн хариуцлага" ба "нийгмийн хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал" гэсэн өргөн ойлголт, ойлголтоос нэлээд саяхан хөгжиж ирсэн бөгөөд тогтвортой байдлын үзэл баримтлалтай нягт уялдаж байна. Сүүлийн хорин жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа эрхлэх нийгмийн лицензийн тухай ойлголт илүү чухал болж байна.
Нийгмийн тусгай зөвшөөрөл яагаад илүү чухал болсон бэ? Үүний нэг шалтгаан нь нөхөрлөлүүд өөрсдийн амьдардаг хорооллын аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа болон тухайн үйл ажиллагаа нь орон нутгийн амьжиргаа, хүрээлэн буй орчинд хэрхэн нөлөөлж болохыг илүү их мэддэг болж, санаа зовж байгаа явдал юм. Нөгөөтэйгүүр, тогтвортой байдал нь илүү анхаарал татсан асуудал болсноор компаниуд болон засгийн газрууд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөлд илүү их анхаарал хандуулж байна. Гол санаа бол зардлыг бууруулах үүднээс зарим зүйлийг ухамсарлах нь тэдний нийгмийн лицензэд аюул учруулах юм бол урт хугацаанд компани эсвэл эдийн засагт илүү их хохирол учруулж болзошгүй юм.

Хуваалцах: Share Twitt Share