Монте-Карло симуляцийн аргаар болзошгүй эрсдэлийг үнэлэх нь

Зохиогч: Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн

Тайлбар: Энэхүү судалгаанд Засгийн газрын өрийн баталгаа, түүнийг ямар хэмжээтэйгээр бүртгэх болон түүний эрсдэлийг хэрхэн тооцох талаар Монте-Карло симуляцийн аргыг ашиглан Филиппиний Суал (Sual) цахилгаан станцын концессын гэрээний жишээн дээр дэлгэрэнгүй тайлбарлаж давтан хийсэн болно.

Түлхүүр үгс: Засгийн газрын өр, Монте-Карло симуляци, Болзошгүй өр,Хэвлэсэн огноо:2013 он 8 сар

 

Хуваалцах: Share Twitt Share