НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP)-ийн захиалгаар Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн гүйцэтгэсэн

“COVID-19 цар тахлын Монголын эмзэг бүлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн түргэвчилсэн үнэлгээ”-ний танилцуулга нийтлэгдлээ.   Read more

ERI Finished Studies