Валютын ханшийн эрсдэлээс хамгаалах санхүүгийн хэрэгсэл

Thursday, 14 November 2013 18:43

Зохиогч:             
Эдийн Засгийн Судалгаа, Эрдэм Шинжилгээний Хүрээлэн
Бүтээл татах: энд дарж татна уу...
Тайлбар:                              

Гадаад өрийн хүүгийн төлбөрт валютын ханшийн хэлбэлзэл хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Ханшийн хэлбэлзэл нь Засгийн газарт тодорхой бус байдлыг бий болгодог учраас эрсдэлээс хамгаалах хэрэгслийг санал болгосон. Ханшийн эрсдэлээс хамгаалах хэрэгслийн үнийг тооцох аргуудаас Блэк-Скоулс (Black-Scholes) –ын аргыг сонгон авч тодорхой жишээн дээр тайлбарласан.

Түлхүүр үгс: Black-Scholes -н загвар, опцион гэрээ, гадаад өр
Хэвлэсэн огноо: 2013 он 8 сар

 

Хуваалцах: Share Twitt Share