Үндэсний хөгжлийн бодлого,төлөвлөлтийн харьцуулсан судалгаа

Энэхүү судалгаанд уул уурхай дээр тулгуурлан амжилттай хөгжсөн Чили, Ботсвана улсыг сонгон авч, тэдгээрийн хөгжилд хүрсэн арга зам, туршлагыг судалж, Монгол улсын үндэсний хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, боловсруулалтын үйл явцад шаардлагатай нийтлэг зүйлсийг танилцуулсан.

Хуваалцах: Share Twitt Share