“The current state and perspectives of the Mongolian economy-2019” forum was successfully held.

The Economic Research Institute, in joint collaboration with the Bank of Mongolia has successfully organized “The Current State and Perspectives of the Mongolian Economy 2019” forum. In the forum, presentations on key topics such as foreign direct investment, mining contracting, taxation, and economic vulnerability were presented and discussed. Organized annually and in its third year, the forum is supported by international organizations such as JICA and PEP. The presentations shown at the forum are available to download below.

# TOPIC PPt
1 Монголын Эдийн Засгийн Эмзэг Байдлын Шинжилгээ: Балансын аргачлал

2 Монгол улс: Хөрөнгө Оруулалтын Орчны Шинэчлэлийн Зургалал
3 Төсвийн Орлогын удирдлага: Төсвийн тусгай шаардлагын шинжилгээ
4 Бэлчээрийн доройтол ба малын хөлийн татвар
5 Байгалийн баялгийн салбар дахь гэрээ
6 Уул уурхайн салбарын гэрээ
7 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт: Харьцуулсан судалгаа
8 Уул уурхайн салбарын татварын урамшуулал
9 Монголын эдийн Засгийн өсөлт, инфляцын дүн шинжилгээ
10 Азийн эдийн засгийн холбоос: Сүлжээний арга
11 Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд учрах эрсдлийн шинжилгээ: GE загвараар
12 Макро эдийн засгийн хагас бүтцийн загварын хэрэглээ: Богино, дунд хугацааны төсөөлөл

Хуваалцах: Share Twitt Share